Export catalogue

slogan

Pickled cucumber soup, 480 g.

SKU: KOF-5203

Net weight: 480 g

Bean soup, 480 g

SKU: KOF-1762

Net weight: 480 g

Red beetroot soup, 480 g

SKU: KOF-4014

Net weight: 480 g

Bortsch Ukrainian, 480 g

SKU: KOF-5845

Net weight: 480 g

Bortsch with fresh cabbage, 480 g

SKU: KOF-4021

Net weight: 480 g

Pea soup with smoked flank, 480 g

SKU: KOF-4137

Net weight: 480 g

Goulash soup, 480 g

SKU: KOF-4540

Net weight: 480 g

Soup with mushroom, 480 g

SKU: KOF-4038

Net weight: 480 g

Bortsch with mushroom, 480 g

SKU: KOF-0183

Net weight: 480 g

Sorrel soup with smoked flank, 480 g

SKU: KOF-4717

Net weight: 480 g

Soup Kharcho, 480 g

SKU: KOF-4755

Net weight: 480 g

Chicken soup with macaroni, 500 g

SKU: KOF-4793

Net weight: 500 g

Mexican soup, 480 g

SKU: KOF-1685

Net weight: 480 g

Pickled cabbage soup with smoked flank, 480 g

SKU: KOF-4960

Net weight: 480 g

Cold beetroot soup, 480 g

SKU:

Net weight: 480 g

Armenian soup with beef, 480 g

SKU: KOF-7695

Net weight: 480 g

Vegetable stew with mushrooms, 480 g

SKU: KOF-1298

Net weight: 480 g

Pilaf with pork, 480 g

SKU: KOF-4410

Net weight: 480 g